اگر قند و شکر را حذف کنید چه می شود

حذف قند و شکر

اگر قند و شکر را حذف کنید چه می شود