دیابتی‌ها میوه بخورن یا نخورن؟

دیابتی‌ها میوه بخورن یا نخورن؟

دیابتی‌ها میوه بخورن یا نخورن؟